کلبه ی دخترانه
کلبه ی دخترانه
درد و دل دوستانه
قالب وینکس

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <!-- 
start logo cod off http://template-n.mihanblog.com/ --><p 
align="center"><p align="center"><a 
href="http://template-n.mihanblog.com/" target="_blank"><img 
border="0" src="http://8pic.ir/images/14250561703645370387.png"  
width="78" height="15" 
alt="http://template-n.mihanblog.com/"></a></p><!--finish
 logo cod off http://template-n.mihanblog.com/ -->        
<html>      <head>         
<title>[cb:blog_page_title]</title>         <meta 
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">        
 <meta http-equiv="Content-Language" content="fa">         
<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" />  
       <meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" /> 
                <link rel="alternate" type="application/rss+xml" 
title="[cb:blog_title]"           href="[cb:blog_rss_href]" />       
  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" 
title="[cb:blog_title]"           href="[cb:blog_atom_href]" />      
   </head>     <style>         
*{font-family:tahoma;direction:rtl;color:#FF6699}         
#sidebar{float:right;width:200px;margin-right:5px}         
#content{float:left;width:500px;padding:20px}            
#body{display:block;font-size:12px}                 
a,a:hover,a.visited{text-decoration:none}         
.inbox{list-style:none; padding:0 4px}         
ul{padding:3px;margin:5px;}         h2{color:red}         h2 
a{color:#FF6699; font-size:25px; font-family:arial}         
h3{color:#FF6699; margin-top:0; font-size:20px; font-family:arial; 
text-align:center}         #header h1 a{font-size:35px; 
font-family:arial; float:center; color:FF99FF}                #header 
h1{margin:0; height:50px; overflow:hidden}                 .author_box 
img{float:right;border:none;}         
.mihan_logo{text-align:center;height:131px;margin-top:10px;     
background: 
url(http://static.mihanblog.com//public/images/logo/poweredby.gif) 
no-repeat top center;}         .slogan{             color:#000000; 
text-align:center; padding:30px 0;             background: 
url(http://8pic.ir/images/82766321275728923184.png) repeat;             
background: expression(#FFFFFF);         }                 
#footer{font-size:9px;display:block;margin-top:50px; float:left}        
 #footer a,#footer a:hover,#footer a:visited{color:#000;}               
  .hr{border-top:1px solid #CCCCCC;height:1px;margin:3px;}              
      body{margin:0; background: #FFFFFF 
url(http://8pic.ir/images/21235353863372413972.jpg) repeat fixed center}
                 .sidebar_box{background-color:#; padding:10px 5px; 
line-height:5px; line-height:20px}         
.sidebar_box_border{background-color:#; height:1px; display:block; 
overflow:hidden}         .sidebar_box_border_div{width:185px;}         
.seprator{margin-bottom:10px}         .main_menu{text-align:center}     
    .blog_title{color:#FF99FF}                 #header{height:582px; 
overflow:hidden; background:  
url(http://8pic.ir/images/39206077943771599780.png) center no-repeat}   
      #body{             background: 
url(http://8pic.ir/images/05766153229710931884.png) repeat;             
background: expression(#FFFFFF);         }         
#blog_body{width:750px; margin:30px auto; }         
#footer_background{height:0}             .clearfix {             
display:inline-block;         }         .clearfix:after {             
clear:both;             content:'.';             display:block;         
    height:0;             visibility:hidden;         }         * html 
.clearfix {             height:1%;         }         .clearfix {        
     display:block;         }     </style>     <body>       
   <div id="blog_body">                 <div id="header">   
              <h1><p style="text-align:center; 
margin:0"><a class="blog_title" href="[cb:blog_address]" 
style="margin:10px">[cb:blog_title]</a></p></h1>   
          </div>                     <div 
class="slogan">[cb:blog_slogan]</div>                         
<div class="clearfix">                             <div 
id="body" class="clearfix">                                         
<div id="content">                         <cb:block_post>  
                           <cb:loop_post>                         
        <div>                                     <h2>      
                                   <a 
href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a>                      
               </h2>                                     <p 
class="date">                                         
[cb:post_create_date] [cb:post_create_time]                             
        </p>                                 </div>         
                                    <b>نویسنده :</b>        
                         <a href="[cb:post_author_href]">         
                            [cb:post_author_name]                       
          </a>                                                    
             <br/>                                             
<cb:block_post_category>                                     
<b>ارسال شده در:</b>                                     
<cb:loop_post_category>                                         
<a href="[cb:post_category_href]">                                
             [cb:post_category_name]                                    
     </a>،                                     
</cb:loop_post_category>                                          
                                        <br>                      
           </cb:block_post_category>                              
                                                 
[cb:post_author_photo_big]                                 
[cb:post_body1]                                 [cb:post_body2]         
                                                        <br>      
                                                           
[cb:post_continue_link]                                                 
                <br>                                 <br>   
                                                              <a 
target="_self" href="[cb:post_comment_href]">                        
             <b>دیدگاه ها : </b>                            
         [cb:post_comment_count] [cb:post_comment_text]                 
                </a>                                              
                   <br/>                                          
   <cb:block_post_tag>                                     
<b>برچسب ها:</b>                                     
<cb:loop_post_tag>                                     <a 
href="[cb:post_tag_href]" >                                         
[cb:post_tag_name]                                     </a> ،     
                                </cb:loop_post_tag>               
                                                          <br/>   
                              </cb:block_post_tag>                
                                     <cb:block_post_related_link> 
                                    <b>دنبالک ها:</b>       
                              <cb:loop_post_related_link>         
                            <a href="[cb:post_related_link_href]" 
target="_blank">                                         
[cb:post_related_link_name]                                     
</a> ،                                     
</cb:loop_post_related_link>                                      
                                   <br/>                          
       </cb:block_post_related_link>                              
                                                    <b>آخرین 
ویرایش:</b>                                 [cb:post_edit_date]  
[cb:post_edit_time]                                                     
             <br><br> <center><img 
src='http://up.patoghu.com/images/teqyhm8h40qg5pvpg9r.gif'</a></center>
                                                        
</cb:loop_post>                         </cb:block_post>    
                                              <br><br>      
                                                  
<cb:block_general_list>                             
<cb:loop_general_list>                                 <a 
href=" [cb:general_list_href]" title=" [cb:general_list_title]">     
                                [cb:general_list_text]                  
               </a><br>                             
</cb:loop_general_list>                                  
</cb:block_general_list>                                          
               <cb:block_pages>                             تعداد 
کل صفحات : [cb:pages_total]                              
<cb:loop_pages>                             <a href=" 
[cb:pages_href]"> [cb:pages_no]</a>                            
  </cb:loop_pages>                         </cb:block_pages>
                                                         <div 
id="footer" class="clearfix">                             
<strong>                                 POWERED BY <a 
href="http://www.mihanblog.com/">                                 
<font color="#FF0000" size="2px">M</font>IHAN               
                  <font color="#FF0000" 
size="2px">B</font>LOG.COM</a>                           
  </strong>                         </div>                  
   </div>                                            <div 
id="sidebar">                             <cb:block_search>    
                             <div class="sidebar_box_border_div"> 
                                    <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <input type="text" 
name="search_text" style="width:90px"/>                              
           <input type="submit" value="[cb:search_button_text]"/> 
                                    </div>                        
             <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 
1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_search>                                              
          <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                 <b
 class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 <div class="sidebar_box">        
                             <div style="text-align:center">      
                                   <div align="center" 
style="border:none; width:160px; 
overflow:hidden">[cb:blog_logo]</div>                          
               <a href="[cb:blog_email]"> پست 
الکترونیک</a><br/>                                         
<a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a><br/>  
                                       <div 
style="text-align:center">[cb:blog_description]</div>          
                               <div class="clearfix" 
style="margin-right:70px">                                           
  <a href="[cb:blog_rss_href]"><img style="border:none; 
float:right" 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/rss.gif"/></a>
                                             <a 
href="[cb:blog_Atom_href]"><img style="border:none; float:right" 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/atom.gif"/></a>
                                         </div>                   
                  </div>                                 
</div>                                 <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                             </div> <!-- start logo cod off 
http://template-n.mihanblog.com/ --><p align="center"><p 
align="center"><a href="http://template-n.mihanblog.com/" 
target="_blank"><img border="0" 
src="http://8pic.ir/images/14250561703645370387.png"  width="78" 
height="15" 
alt="http://template-n.mihanblog.com/"></a></p><!--finish
 logo cod off http://template-n.mihanblog.com/ -->                   
          <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                         
<cb:block_poll>                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                     
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>نظرسنجی</h3>       
                                  [cb:poll_question]<br>          
                               <cb:loop_poll>                     
                        [cb:poll_answer]                                
             <br>                                         
</cb:loop_poll>                                            
<input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/>              
                       </div>                                     
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_poll>                                                
                                     <div class="seprator"><img
 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_blog_tag_cloud>                                 
<div class="sidebar_box_border_div">                              
       <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>اَبر برچسبها</h3>  
                                       <cb:loop_blog_tag_cloud>   
                                                         <a 
href="[cb:blog_tag_cloud_href]" 
style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">                        
                         [cb:blog_tag_cloud_text]                       
                      </a>                                        
 </cb:loop_blog_tag_cloud>                                        
</div>                                        <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_blog_tag_cloud>                              <div 
class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_blog_category>                                 
<div class="sidebar_box_border_div">                              
       <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>آرشیو موضوعی</h3>  
                                       <cb:loop_blog_category>    
                                         <a 
href="[cb:blog_category_href]">                                      
           [cb:blog_category_name]([cb:blog_category_post_count])       
                                      </a>                        
                     <br/>                                        
   </cb:loop_blog_category>                                     
</div>                                     <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_blog_category>                                       
                  <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
             <cb:block_author>                                 
<div class="sidebar_box_border_div">                              
                                  <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <div>                        
                     <h3>نویسندگان</h3>                     
                        <cb:loop_author>                          
                           [cb:author_photo_small]                      
                           <a href="[cb:author_href]">            
                                         
[cb:author_name]([cb:author_post_count])                                
                 </a>                                             
<br/>                                             
</cb:loop_author>                                         
</div>                                     </div>           
                          <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_author>                                              
           <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_extrapage>                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                     
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>صفحات جانبی</h3>   
                                      <cb:loop_extrapage>         
                                            <a 
href="[cb:extrapage_href]">                                          
       [cb:extrapage_title]                                             
</a>                                             <br/>      
                                   </cb:loop_extrapage>           
                                   </div>                         
               <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 
1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_extrapage>                                           
              <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
                                        <cb:block_blog_archive>   
                              <div class="sidebar_box_border_div">
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>آرشیو</h3>         
                                <cb:loop_blog_archive>            
                                 <a 
href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a>       
                                      <br/>                       
                  </cb:loop_blog_archive>                         
                <a 
href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><b>همه 
آرشیوها</b></a>                                     
</div>                                     <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_blog_archive>                                        
                                                                        
                <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_link>                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                     
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>لینکستان</h3>      
                                   <cb:loop_link>                 
                                    <a href="[cb:link_href]" 
title="[cb:link_title]" target="_blank">                             
                    [cb:link_text]                                      
       </a>                                             
<br/>                                         
</cb:loop_link>                                         <a 
href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه 
لینکها</b></a>                                     
</div>                                        <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_link>                                                
            <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_linkdaily>                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                     
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>لینکدونی</h3>      
                                   <cb:loop_linkdaily>            
                                         <a 
href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" 
target="_blank">                                                 
[cb:linkdaily_text]                                             
</a>                                             <br/>      
                                   </cb:loop_linkdaily>           
                              <a 
href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه 
لینکها</b></a>                                         <a
 href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال 
لینک</b></a>                                     
</div>                                     <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_linkdaily>                                           
                                                                        
      <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_blog_recent_post>                                 
<div class="sidebar_box_border_div">                              
       <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                            <div 
class="sidebar_box">                                         
<div>                                             <h3>مطالب 
اخیر</h3>                                             
<cb:loop_blog_recent_post>                                        
             <a href="[cb:blog_recent_post_href]">                
                                     [cb:blog_recent_post_text]         
                                        </a>                      
                           <br/>                                  
           </cb:loop_blog_recent_post>                            
             </div>                                     
</div>                                     <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_blog_recent_post>                                    
                     <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
                                        <cb:block_stat>           
                      <div class="sidebar_box_border_div">        
                             <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>آمار وبلاگ </h3>   
                                      کل 
بازدید:[cb:stat_total_view]<br/>                                  
       بازدید امروز :[cb:stat_today_view]<br/>                    
                     بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br/> 
                                        بازدید این ماه : 
[cb:stat_this_month_view]<br/>                                    
     بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]<br/>              
                           تعداد نویسندگان : 
[cb:stat_total_author]<br/>                                       
  تعداد کل مطالب : [cb:stat_total_post]<br/>                      
                   آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]<br/>   
                                      آخرین بروز رسانی : 
[cb:stat_modify_date]<br/>                                     
</div>                                        <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_stat>                                                
                                                                  
<div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                 
[cb:blog_script]                             </div>               
               <div class="sidebar_box_border_div">               
                  <div class="mihan_logo"></div>            
                 </div>                     </div>          
        </div>             </div>                         
<div id="footer_background"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                         </div>                   
         </body>  </html> <p align="center"><a 
href="http://template-n.mihanblog.com/" target="_blank"><img 
border="0" src="http://8pic.ir/images/72094094443277030418.png"  
width="93" alt="http://template-n.mihanblog.com/"  
height="120"></a><br><input onclick="this.select()" 
type="text" width="356" name="T1" size="15" value='<!-- start logo 
cod off http://template-n.mihanblog.com/ --><p 
align="center"><p align="center"><a 
href="http://template-n.mihanblog.com/" target="_blank"><img 
border="0" src="http://8pic.ir/images/72094094443277030418.png"  
width="93" height="120" 
alt="http://template-n.mihanblog.com/"></a></p><!--finish
 logo cod off http://template-n.mihanblog.com/ -->' dir="ltr" 
></p><div style="display:none"><a 
href="http://blogers.ir">وبلاگ</a>-<a 
href="http://blogers.ir/cod/make-logo-banner-cod/">کد لوگو و 
بنر</a></div>


Tag's:
. ღ miss-aida ღ . دو شنبه 12 آبان 1394 . 21:16
قالب وینکس

<textarea><!DOCTYPE
 html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">          
<html>      <head>         
<title>[cb:blog_page_title]</title>         <meta 
http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">        
 <meta http-equiv="Content-Language" content="fa">         
<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" />  
       <meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" /> 
                <link rel="alternate" type="application/rss+xml" 
title="[cb:blog_title]"           href="[cb:blog_rss_href]" />       
  <link rel="alternate" type="application/atom+xml" 
title="[cb:blog_title]"           href="[cb:blog_atom_href]" />      
   </head>     <style>         
*{font-family:tahoma;direction:rtl;color:#000000}         
#sidebar{float:right;width:200px;margin-right:5px}         
#content{float:left;width:500px;padding:20px}            
#body{display:block;font-size:12px}                 
a,a:hover,a.visited{text-decoration:none}         
.inbox{list-style:none; padding:0 4px}         
ul{padding:3px;margin:5px;}         h2{color:red}         h2 
a{color:#000000; font-size:30px; font-family:B Kamran}         
h3{color:#33CCFF; margin-top:0; font-size:25px; font-family:B Elham; 
text-align:center}         #header h1 a{font-size:35px; 
font-family:arial; float:right; color:33CCFF;}                #header 
h1{margin:0; height:50px; overflow:hidden}                 .author_box 
img{float:right;border:none;}         
.mihan_logo{text-align:center;height:131px;margin-top:10px;     
background: 
url(http://static.mihanblog.com//public/images/logo/poweredby.gif) 
no-repeat top center;}         .slogan{             color:#000000; 
text-align:center; padding:29px 0;             background: 
url(http://8pic.ir/images/ujpufpqbpech2vxjrr15.png) repeat;             
background: expression(#FFFFFF);         }                 
#footer{font-size:9px;display:block;margin-top:50px; float:left}        
 #footer a,#footer a:hover,#footer a:visited{color:#000;}               
  .hr{border-top:1px solid #CCCCCC;height:1px;margin:3px;}              
      body{margin:0; background: #FFFFFF 
url(http://8pic.ir/images/8en7jiwuyxqqks9l2n3h.png) repeat fixed center}
                 .sidebar_box{background-color:#; padding:10px 5px; 
line-height:5px; line-height:20px}         
.sidebar_box_border{background-color:#; height:1px; display:block; 
overflow:hidden}         .sidebar_box_border_div{width:185px;}         
.seprator{margin-bottom:10px}         .main_menu{text-align:center}     
    .blog_title{color:#000000}                 #header{height:450px; 
overflow:hidden; background:  
url(http://8pic.ir/images/y99nx79ktg1st6tapsx0.png) center no-repeat}   
      #body{             background: 
url(http://8pic.ir/images/zm8dam17lvelfsm3sou3.png) repeat;             
background: expression(#FFFFFF);         }         
#blog_body{width:750px; margin:30px auto; }         
#footer_background{background: url repeat-x; padding-bottom: 100px}     
        .clearfix {             display:inline-block;         }         
.clearfix:after {             clear:both;             content:'.';      
       display:block;             height:0;             
visibility:hidden;         }         * html .clearfix {             
height:1%;         }         .clearfix {             display:block;     
    }     </style>     <body>          <div 
id="blog_body">                 <div id="header">              
   <h1><p style="text-align:center; margin:0"><a 
class="blog_title" href="[cb:blog_address]" 
style="margin:10px">[cb:blog_title]</a></p></h1>   
          </div>                     <div 
class="slogan">[cb:blog_slogan]</div>                         
<div class="clearfix">                             <div 
id="body" class="clearfix">                                         
<div id="content">                         <cb:block_post>  
                           <cb:loop_post>                         
        <div>                                     <h2>      
                                   <a 
href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a>                      
               </h2>                                     <p 
class="date">                                         
[cb:post_create_date] [cb:post_create_time]                             
        </p>                                 </div>         
                                    <b>نویسنده :</b>        
                         <a href="[cb:post_author_href]">         
                            [cb:post_author_name]                       
          </a>                                                    
             <br/>                                             
<cb:block_post_category>                                     
<b>ارسال شده در:</b>                                     
<cb:loop_post_category>                                         
<a href="[cb:post_category_href]">                                
             [cb:post_category_name]                                    
     </a>،                                     
</cb:loop_post_category>                                          
                                        <br>                      
           </cb:block_post_category>                              
                                                 
[cb:post_author_photo_big]                                 
[cb:post_body1]                                 [cb:post_body2]         
                                                        <br>      
                                                           
[cb:post_continue_link]                                                 
                <br>                                 <br>   
                                                              <a 
target="_self" href="[cb:post_comment_href]">                        
             <b>دیدگاه ها : </b>                            
         [cb:post_comment_count] [cb:post_comment_text]                 
                </a>                                              
                   <br/>                                          
   <cb:block_post_tag>                                     
<b>برچسب ها:</b>                                     
<cb:loop_post_tag>                                     <a 
href="[cb:post_tag_href]" >                                         
[cb:post_tag_name]                                     </a> ،     
                                </cb:loop_post_tag>               
                                                          <br/>   
                              </cb:block_post_tag>                
                                     <cb:block_post_related_link> 
                                    <b>دنبالک ها:</b>       
                              <cb:loop_post_related_link>         
                            <a href="[cb:post_related_link_href]" 
target="_blank">                                         
[cb:post_related_link_name]                                     
</a> ،                                     
</cb:loop_post_related_link>                                      
                                   <br/>                          
       </cb:block_post_related_link>                              
                                                    <b>آخرین 
ویرایش:</b>                                 [cb:post_edit_date]  
[cb:post_edit_time]                                                     
            <br><br> <center><img 
src="http://8pic.ir/images/67194143233227881203.gif"</a></center>
                                                        
</cb:loop_post>                         </cb:block_post>    
                                              <br><br>      
                                                  
<cb:block_general_list>                             
<cb:loop_general_list>                                 <a 
href=" [cb:general_list_href]" title=" [cb:general_list_title]">     
                                [cb:general_list_text]                  
               </a><br>                             
</cb:loop_general_list>                                  
</cb:block_general_list>                                          
               <cb:block_pages>                             تعداد 
کل صفحات : [cb:pages_total]                              
<cb:loop_pages>                             <a href=" 
[cb:pages_href]"> [cb:pages_no]</a>                            
  </cb:loop_pages>                         </cb:block_pages>
                                                         <div 
id="footer" class="clearfix">                             
<strong>                                 POWERED BY <a 
href="http://www.mihanblog.com/">                                 
<font color="#FF0000" size="2px">M</font>IHAN               
                  <font color="#FF0000" 
size="2px">B</font>LOG.COM</a>                           
  </strong>                         </div>                  
   </div>                                            <div 
id="sidebar">                             <cb:block_search>    
                             <div class="sidebar_box_border_div"> 
                                    <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <input type="text" 
name="search_text" style="width:90px"/>                              
           <input type="submit" value="[cb:search_button_text]"/> 
                                    </div>                        
             <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 
1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_search>                                              
          <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                 <b
 class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 <div class="sidebar_box">        
                             <div style="text-align:center">      
                                   <div align="center" 
style="border:none; width:160px; 
overflow:hidden">[cb:blog_logo]</div>                          
               <a href="[cb:blog_email]"> پست 
الکترونیک</a><br/>                                         
<a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a><br/>  
                                       <div 
style="text-align:center">[cb:blog_description]</div>          
                               <div class="clearfix" 
style="margin-right:70px">                                           
  <a href="[cb:blog_rss_href]"><img style="border:none; 
float:right" 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/rss.gif"/></a>
                                             <a 
href="[cb:blog_Atom_href]"><img style="border:none; float:right" 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/atom.gif"/></a>
                                         </div>                   
                  </div>                                 
</div>                                 <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                             </div> <!-- start logo cod off 
http://girlsnet.mihanblog.com/ --><p align="center"><p 
align="center"><a href="http://girlsnet.mihanblog.com/" 
target="_blank"><img border="0" 
src="http://8pic.ir/images/23403370164435261828.png"  width="170" 
height="80" 
alt="http://girlsnet.mihanblog.com/"></a></p><!--finish
 logo cod off http://template-n.mihanblog.com/ -->                   
          <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                         
<cb:block_poll>                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                     
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div 
class="sidebar_box"><!-- start logo cod off 
http://girlsnet.mihanblog.com/ --><p align="center"><p 
align="center"><a href="http://girlsnet.mihanblog.com/" 
target="_blank"><img border="0" 
src="http://8pic.ir/images/36064366155141214875.png"  width="160" 
height="100" alt="قـالـب هـاے دختـرونـ ـﮧ (میـس آنجلینـ 
ـا)"></a></p><!--finish logo cod off 
http://girlsnet.mihanblog.com/ -->                                   
      <h3>نظرسنجی</h3>                                      
   [cb:poll_question]<br>                                         
<cb:loop_poll>                                             
[cb:poll_answer]                                             <br> 
                                        </cb:loop_poll>           
                                 <input type="submit" 
value="[cb:poll_button_text]"/>                                     
</div>                                     <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_poll>                                                
                                     <div class="seprator"><img
 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_blog_tag_cloud>                                 
<div class="sidebar_box_border_div">                              
       <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>اَبر برچسبها</h3>  
                                       <cb:loop_blog_tag_cloud>   
                                                         <a 
href="[cb:blog_tag_cloud_href]" 
style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">                        
                         [cb:blog_tag_cloud_text]                       
                      </a>                                        
 </cb:loop_blog_tag_cloud>                                        
</div>                                        <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_blog_tag_cloud>                              <div 
class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_blog_category>                                 
<div class="sidebar_box_border_div">                              
       <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>آرشیو موضوعی</h3>  
                                       <cb:loop_blog_category>    
                                         <a 
href="[cb:blog_category_href]">                                      
           [cb:blog_category_name]([cb:blog_category_post_count])       
                                      </a>                        
                     <br/>                                        
   </cb:loop_blog_category>                                     
</div>                                     <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_blog_category>                                       
                  <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
             <cb:block_author>                                 
<div class="sidebar_box_border_div">                              
                                  <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <div>                        
                     <h3>نویسندگان</h3>                     
                        <cb:loop_author>                          
                           [cb:author_photo_small]                      
                           <a href="[cb:author_href]">            
                                         
[cb:author_name]([cb:author_post_count])                                
                 </a>                                             
<br/>                                             
</cb:loop_author>                                         
</div>                                     </div>           
                          <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_author>                                              
           <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_extrapage>                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                     
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>صفحات جانبی</h3>   
                                      <cb:loop_extrapage>         
                                            <a 
href="[cb:extrapage_href]">                                          
       [cb:extrapage_title]                                             
</a>                                             <br/>      
                                   </cb:loop_extrapage>           
                                   </div>                         
               <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 
1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_extrapage>                                           
              <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
                                        <cb:block_blog_archive>   
                              <div class="sidebar_box_border_div">
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>آرشیو</h3>         
                                <cb:loop_blog_archive>            
                                 <a 
href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a>       
                                      <br/>                       
                  </cb:loop_blog_archive>                         
                <a 
href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><b>همه 
آرشیوها</b></a>                                     
</div>                                     <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_blog_archive>                                        
                                                                        
                <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_link>                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                     
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>لینکستان</h3>      
                                   <cb:loop_link>                 
                                    <a href="[cb:link_href]" 
title="[cb:link_title]" target="_blank">                             
                    [cb:link_text]                                      
       </a>                                             
<br/>                                         
</cb:loop_link>                                         <a 
href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه 
لینکها</b></a>                                     
</div>                                        <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_link>                                                
            <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_linkdaily>                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                     
<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>لینکدونی</h3>      
                                   <cb:loop_linkdaily>            
                                         <a 
href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" 
target="_blank">                                                 
[cb:linkdaily_text]                                             
</a>                                             <br/>      
                                   </cb:loop_linkdaily>           
                              <a 
href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه 
لینکها</b></a>                                         <a
 href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال 
لینک</b></a>                                     
</div>                                     <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_linkdaily>                                           
                                                                        
      <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
    <cb:block_blog_recent_post>                                 
<div class="sidebar_box_border_div">                              
       <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                            <div 
class="sidebar_box">                                         
<div>                                             <h3>مطالب 
اخیر</h3>                                             
<cb:loop_blog_recent_post>                                        
             <a href="[cb:blog_recent_post_href]">                
                                     [cb:blog_recent_post_text]         
                                        </a>                      
                           <br/>                                  
           </cb:loop_blog_recent_post>                            
             </div>                                     
</div>                                     <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_blog_recent_post>                                    
                     <div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                                        
                                        <cb:block_stat>           
                      <div class="sidebar_box_border_div">        
                             <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <div class="sidebar_box">    
                                     <h3>آمار وبلاگ </h3>   
                                      کل 
بازدید:[cb:stat_total_view]<br/>                                  
       بازدید امروز :[cb:stat_today_view]<br/>                    
                     بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br/> 
                                        بازدید این ماه : 
[cb:stat_this_month_view]<br/>                                    
     بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]<br/>              
                           تعداد نویسندگان : 
[cb:stat_total_author]<br/>                                       
  تعداد کل مطالب : [cb:stat_total_post]<br/>                      
                   آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]<br/>   
                                      آخرین بروز رسانی : 
[cb:stat_modify_date]<br/>                                     
</div>                                        <b 
class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 2px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                     <b class="sidebar_box_border" 
style="margin:0 3px"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                 </div>                           
  </cb:block_stat>                                                
                                                                  
<div class="seprator"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                                 <div 
class="sidebar_box_border_div">                                 
[cb:blog_script]                             </div>               
               <div class="sidebar_box_border_div">               
                  <div class="mihan_logo"></div>            
                 </div>                     </div>          
        </div>             </div>                         
<div id="footer_background"><img 
src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                                         </div>                   
         </body>  </html><!-- start logo cod off 
http://girlsnet.mihanblog.com/ --><p align="center"><p 
align="center"><a href="http://girlsnet.mihanblog.com/" 
target="_blank"><img border="0" 
src="http://8pic.ir/images/41560798243470417659.gif"  width="150" 
height="200" alt="قـالـب هـاے دختـرونـ ـﮧ (میـس آنجلینـ 
ـا)"></a></p><!--finish logo cod off 
http://girlsnet.mihanblog.com/ -->


Tag's:
. ღ miss-aida ღ . دو شنبه 12 آبان 1394 . 21:11
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 صفحه بعد
ABOUT

♥ -♥ --♥ ---♥ -----♥ -------♥ --------♥ ---------♥ -----------♥ -------------♥ ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` ---- I♥U`•.¸ ----- I♥U`•.¸ ----- I♥U`•.¸ ---- I♥U`•.¸ ---- I♥U`•.¸ --- I♥U`•.¸ --- I♥U`•.¸ -- I♥U`•.¸ -- I♥U`•.¸ - I♥U`•.¸ - I♥U`•.¸ - I♥U`•.¸ - I♥U`•.¸ -- I♥U`•.¸ -- I♥U`•.¸ --- I♥U`•.¸ --- I♥U`•.¸ ---- I♥U`•.¸ ---- I♥U`•.¸ ----- I♥U`•.¸ ----- I♥U`•.¸ ---- I♥U`•.¸ ---- I♥U`•.¸ ----- I♥U`•.¸ ----- I♥U`•.¸
LINKS
Miss Dorrin.
کلبه عاشقانه
دختر خاص
کلبه دخترانه
xx-lover-xx
گـــالریــــانــــــا
گــــالری She
گـــالــري Madmazel
گـــالری دخـــی کپــک
- لینکهای گالری عکس
دُختَرِ خآصــ
Special Girl
گالرے בختر مو مشڪے
...آیکونـ دختر بی اعصاب..
گالری دختر مغرور
گالری عکس دخـتــربـاحـال
گالری ابـنـباتــ چـوبــی
photofunia
قاب عکس آنلاین رایگان
قاب عکس آنلاین
online-image-editor
Picnik
ابزار آنلاین ویرایش عکس
قابهای عکس آنلاین
Photo Gallery
Dream icons
Helia Gallery
best-tm
Rebecca Gallery
قالب های خوجل
وبلاگ دخترونه
کلبه ی دخترانه
alirezajahanbakhsh
گالری شقایق
گالری میس نرگس
Beautiful kitty
گالری میس صورتی
Shik Ghaleb
کافه قالب
قالب های Mori
⌇✞✖Gallery queen✖✞⌇
قالب های آقای سیبیل
دنیای قالب
آيكون هاي Lady 3D
قالب شیک
Template Planet
زیبا ترین وبلاگ دخملونه
✿◕ ‿ ◕✿ دنیای دو دخی ❀◕ ‿ ◕❀
gιяℓу❤ しѺ√乇 ❤
دستگاه فر موی مک استایلر
هواداران علیرضا حقیقی
کلوپ دخملا
وبلاگ ریحانه
ساعت مچی
شعر هایم را نسوزان
آوا باکس
تبادل لینک
ردیابی ماشین
دکوراسیون داخلی کناف
بانک اطلاعات ساختمانها تهران
لیزر دوچرخه
دور لایت لوگو لیزری ماشین
سقف عرشه فولادی ساختمان
هد اپ یسپلی کیلومتر روی شیشه
همسریابی دائم
کیت اگزوز اسپرت

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان دنیای دخترونه و آدرس ran1391.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

OTHER

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 77
بازدید دیروز : 19
بازدید هفته : 151
بازدید ماه : 559
بازدید کل : 183466
تعداد مطالب : 526
تعداد نظرات : 167
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


alt="">

❤miss-aida❤

ღدخی عینکیღ

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

>آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

آیکون های Lady 3D

دريافت كد هدايت ب بالاآیکن دینامیتی

آیکن دینامیتی

آیکن دینامیتی

آیکن دینامیتی

ایکوכּ هاے سے تـــو

ایکوכּ هاے سے تـــو

ایکوכּ هاے سے تـــو

ایکوכּ هاے سے تـــو

ایکوכּ هاے سے تـــو

ایکوכּ هاے سے تـــو

kolbedokhtarane
به وبلاگ من خوش اومدین نظر یادتون نره

❀桜ひらひら2❀

girlファンシーポップ

ابزار هدایت به بالای صفحه

<

آیکون های Lady 3D